شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : منابع انساني ركن اصلي سازمان/ استقرار نظام مديريت دانش محور براي ارزش آفريني و ارتقاي بهره وري
شنبه، 25 بهمن 1399 - 12:02 کد خبر:61919
شهردار منطقه ۱۳ گفت: بايد از مديريت فردي به سمت استقرار نظام مديريت دانش محور برويم و موجبات ارزش آفريني و ارتقاي بهره وري نيروي انساني را فراهم كنيم. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۱۳، مجتبي شكري كه در جلسه ارزيابي هشتمين دوره جايزه ملي تعالي آموزش و توسعه منابع انساني سخن مي گفت، بيان كرد: استقرار نظام مديريت دانش محور، دانش و تجربيات سازماني مجموعه را در يك نظام قابل پايش، شامل شناسائي،اشتراك گذاري و استفاده در جهت ارزش آفريني قرار داده و توانمندي هاي افراد در سازمان به بلوغ و تكامل خواهد رسيد و عرصه براي ارتقاي صعودي سازمان فراهم خواهد شد. او با بيان اينكه با نگاه سنتي نمي شود به بالاترين سطح بهينه منابع انساني رسيد، اظهار داشت: توسعه منابع، راهبردي است كه در آن ارتباط قوي ميان توسعه منابع انساني، راهبردي عموما فعاليت هاي آموزشي، پرورشي و توسعه اي به منظور ارتقاي استفاده از منابع انساني در سازمان و كمك به دستيابي به راهبردهاي سازمان است و بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه در حفظ منابع انساني در بخش تغييرات مديريتي كمترين اتلاف منابع را داشته باشيم. شهردار منطقه ۱۳ در ادامه با اشاره به اينكه منابع انساني در سطح مديريتي مبتني بر دو شاخص دانش و تجربه است، گفت: منابع انساني ركن اصلي سازمان است و قرار گرفتن مديراني با دانش علمي و با تجربه در اين حوزه مسير رشد تعالي منابع انساني و پويايي سازمان را فراهم مي كند. لازم به ذكر است، تثبيت جايگاه آموزش و تعالي منابع انساني در باور مديران، توسعه و توانمندسازي كاركنان، تغيير مزيت نسبي سازمان ها از نيروهاي يدي به كاركنان دانشي، ارائه تحليل از ارزيابي هاي و آموزشي هاي سازمان و آموزش مستمر كاركنان در سطوح مختلف از جمله تأكيدات شهردار منطقه ۱۳ در اين جلسه بود.