شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : برگزاري نخستين كارگاه آموزشي جايگاه بهبود كيفيت قلمروهاي عمومي در بازآفريني شهري
چهارشنبه، 21 خرداد 1399 - 10:10 کد خبر:61149

نخستين كارگاه آموزشي با عنوان "جايگاه بهبود كيفيت قلمروھاي عمومي در بازآفريني شهري" ويژه مديران شهري، شهرداري ها، اعضاي شوراي شهر، اعضاي ستادهاي بازآفريني شهري پايدار استان ها و متخصصين و حرفه مندان منطقه يك كشور (استان هاي تهران، قزوين، مازندران، سمنان، شرق سمنان، گلستان، البرز و قم) روز شنبه مورخ 24 خرداد ماه از طريق ويدئوكنفرانس (مجازي) برگزار مي شود.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل سازمان نوسازي شهر تهران، ميتراكريمي معاون توسعه محله اي سازمان نوسازي شهر تهران در اين كارگاه آموزشي از طريق فضاي مجازي سخنراني خواهد داشت.
اولين كارگاه آموزشي انتقال تجربيات برتر بازآفريني شهري منطقه يك كشور با محوريت مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران و رئيس دبيرخانه جمع آوري و ترويج تجربيات بازآفريني شهري برگزار مي گردد.
گفتني است، بهره گيري از مناسب ترين مدل ها و روش هاي مديريت دانش، انسجام سازماني و  همكاري هاي بين بخشي در جهت اجراي مأموريت هاي محوله در حوزه بازآفريني شهري از جمله مهمترين اهداف راه اندازي دبيرخانه جمع آوري و ترويج تجربيات برتر بازآفريني شهري منطقه يك كشور به شمار مي آيد.
شايان ذكر است، اين دوره آموزشي به همت سازمان نوسازي شهر تهران، شركت بازآفريني شهري ايران و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور برگزار خواهد شد.