شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : طرح " ظرفيت سازي در مديريت يكپارچه و پايدار آب با محوريت پساب ها "
شنبه، 28 دی 1398 - 10:44 کد خبر:60995

با توجه به محدوديت منابع آبي و لزوم مديريت بهينه آن؛ اولين جلسه آموزشي اجراي طرح "ظرفيت سازي در مديريت يكپارچه و پايدار آب با محوريت پساب ها" در منطقه21 در راستاي بهبود وضعيت محيط زيستي شهري تشكيل شد. 
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه21، رحماني شهردار اين منطقه با بيان خبر فوق گفت: در راستاي بهبود وضعيت محيط زيستي شهري و با توجه به محدوديت منابع آب، اجراي طرح "ظرفيت سازي در مديريت يكپارچه و پايدار آب با محوريت پساب ها" براي اولين بار و به صورت پايلوت در بين مناطق 22گانه شهرداري تهران در اولويت كاري مجموعه مديريت شهري ورودي غربي پايتخت قرار گرفت. 
رحماني در همين خصوص تاكيد كرد: اين طرح با هدف مشاركت اصولي ذينفعان از طريق ايجاد حساسيت، تجهيز آنها به دانش موضوع و توانمندسازي در زمينه تصميم و با استفاده از نيروهاي كارشناس و متخصص شهرداري منطقه21 اجرايي خواهد شد و درنهايت خروجي آن، ايجاد طرح هاي پايدار بازچرخاني آب و توانمندسازي مديران در تصميم سازي براي طرح هاي محيط زيستي زيرساخت نوين خواهد بود. 
شايان ذكر است؛ به منظور اجراي هرچه بهتر طرح مذكور، كارگاه هاي آموزشي ويژه اي براي مديران و كارشناسان متخصص در نظر گرفته شده كه در اولين جلسه اين كارگاه آموزشي، معاون توسعه و پايش اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران، روساي ادارات و كارشناسان استاندارها و پايش منابع آلاينده اداره كل مذكور و جمعي از مديران شهري و كارشناسان حوزه هاي مرتبط منطقه21 حضور داشتند.