شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : همياري و همكاري كليه دستگاه هاي اجرايي براي حل مشكلات بافت فرسوده امري ضروري است
چهارشنبه، 27 شهریور 1398 - 11:03 کد خبر:60819

مرتضي رحمانزاده در جلسه ستاد بازآفريني پايدار منطقه ۱۳ گفت: نوسازي بافت هاي فرسوده و ناپايدار يكي از مهمترين و اولويت دارترين موضوعات در مديريت شهري منطقه و جزء مطالبات اصلي شهروندان اين محلات است كه همياري و همكاري كليه دستگاه هاي اجرايي و هم افزايي توان مديريتي براي حل آن امري ضروري است.

وي بر تدقيق پروژه ها با توجه به تحقق پذيري بر اساس برنامه زمانبندي و تخصيص منابع و همچنين لزوم ايجاد فرآيند برنامه ريزي همكارانه و مشاركت ساير نهادهاي خارج از مديريت شهري در اجراي برنامه توسعه محلات تأكيد كرد.

رحمان زاده در عين حال از آمادگي شهرداري منطقه ۱۳ براي تحقق اهداف ارائه شده در برنامه توسعه محلات و همكاري هر چه بيشتر با سازمان هاي دخيل در اجراي طرح خبر داد.

در اين جلسه، برنامه توسعه محلات اسدي، صفا و زاهدگيلاني واقع در منطقه ۱۳ توسط دفتر توسعه محله اي به عنوان مسئول تهيه كننده اين برنامه ارائه شد و پس از شرح فرآيند تهيه و همچنين شاخص هاي مورد استفاده در برنامه توسعه محلات مذكور، مهمترين پروژه هاي پيشنهادي منتج از اين برنامه مورد معرفي قرار گرفت.

همچنين در اين جلسه ابراهيمي، مدير دبيرخانه ستاد بازآفريني پايدار كلانشهر تهران ضمن تشريح ساختار ستاد بازآفريني پايدار و اقدامات صورت گرفته در دبيرخانه اين ستاد، به لزوم طرح و تصويب برنامه توسعه محلات در جلسه ستاد بازآفريني مناطق مطابق با نظامنامه تهيه برنامه توسعه محلات اشاره كرد.

فراهاني، مدير سياستگذاري و برنامه ريزي راهبردي معاونت برنامه ريزي شهرداري تهران نيز با اشاره به لزوم جمع بندي و اقدام منسجم تر در ارائه برنامه توسعه محلاتي كه در حال تهيه و تدوين هستند به توانمندي دفاتر توسعه محله اي در ادامه و پيشبرد اهداف تهيه برنامه توسعه محلات اشاره و بر ضرورت حضور جدي نهادها و سازمان هاي درگير در كيفيت زندگي ساكنين بافت هاي فرسوده تأكيد كرد.