شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : تصويب كليات لايحه ضرايب تعديل ارزش معاملاتي در شوراي شهر تهران
دوشنبه، 10 تیر 1398 - 07:26 کد خبر:60671

 كليات لايحه ضرايب تعديل ارزش معاملاتي هر يك از بلوك هاي شهر تهران براساس آخرين دفترچه ارزش معاملاتي املاك (موضوع ماده ۶۴ قانون ماليات مستقيم) موضوع تبصره ۳ ذيل ماده يكم مصوبه عوارض افزايش ارزش قانوني ناشي از طرح هاي توسعه اي در جلسه امروز شوراي شهر تهران با ۱۳ رأي موافق به تصويب رسيد.

در ابتداي جلسه گلپايگاني گزارشي از اين لايحه ارائه كرد و بعد از آن مرتضي الويري رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران، جمع بندي دو كميسيون مشترك برنامه و بودجه و معماري و شهرسازي را نسبت به اين لايحه ارائه كرد.

بنا به گفته الويري اواخر سال گذشته در قالب تبصره ۳ ذيل ماده يكم مصوبه عوارض افزايش ارزش قانوني ناشي از طرح هاي توسعه اي اين امكان به شهرداري داده شده بود كه اين لايحه را ارائه دهد. مجموع افزايش در نظر گرفته در اين لايحه به صورت ميانگين ۷۰ درصد است اما متناسب با مناطق بين ۵۰ تا ۱۲۰ درصد متغير است.

وي تأكيد كرد: نرخ تورم مسكن در سال گذشته ۱۱۲ درصد بود و نرخ تورم بانك مركزي ۳۱ و نيم درصد. اگر قرار بود مبناي ما نرخ تورم مسكن باشد اين ضريب بيش از اين بود.

ناهيد خداكرمي در مخالفت با اين لايحه اظهار داشت: ما نبايد كاري را كه دولت انجام مي دهد، تكرار كنيم. اين شيوه را نمي پذيرم. اينكه تخلفات ساختماني دليلي شود كه ضريب افزايش يابد، قابل قبول نيست.

محمود ميرلوحي در موافقت با لايحه مذكور گفت: هر كدام از دوستان قطعاً نظرات كارشناسي خود را دارند اما يادمان باشد كه در سال ۹۳ و ۹۴ اين ضرايب انجام نشد. آن هم به دليل مسائل انتخاباتي و با توجه به كسري بودجه، مديريت وقت ۵ هزار ميليارد تومان استقراض كرد كه امروز من و شما بايد آن را پرداخت كنيم. نمي شود كه تراكم نفروشيم و به سمت باغات برويم.

وي افزود: در سال ۹۳ قيمت يك تن آسفالت ۸۰ هزار تومان بود اما امروز قيمت آن ۵۰۰ هزار تومان شده است. مديريت شهري از كجا اين بودجه را تأمين مي كند؟ يارانه سفر شهروندان با مترو به صورت روزانه ۲۵ ميليارد تومان است.

ميرلوحي گفت: سياست شورا اين است كه نمي خواهد استقراض كند بنابراين بايد به سمت منابع پايدار برويم. اگر اصلاح رويكرد نداشته باشيم ناچار خواهيم بود كه همانند مديريت گذشته رفتار كنيم.

وي افزود: امروز تجاري سازي جواب نمي دهد. بانك ها از ۱۰ سال پيش ورود به مال سازي داشتند و امروز متوجه شدند كه اشتباه كردند.

در پايان پس از ارائه اظهار نظرهاي موافقان و مخالفان، گلپايگاني معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران، توضيحاتي را ارائه كرد.

گلپايگاني با بيان اينكه امروز سوداگري در مسكن در مناطق گران شهر تهران يكي از راه هاي كسب درآمد شده است، گفت: در حالي كه واحدهاي خالي زيادي درشهر تهران وجود دارد، دو ميليون نفر در مسكن بد زندگي مي كنند. براساس سبك جمعيتي، طرح تفصيلي مناطق شمال تهران و مياني، سقف جمعيتي شان پر شده است.

وي ادامه داد: بايد سرمايه را به سمت مناطق ميانه و مناطق ناكارآمد سوق دهيم. اين عوارض قابل ملاحظه نيست اما بايد متناسب با اقتصاد شهر و معيارهاي طرح هادي و تفصيلي برخي از بلوك، عوارض بيشتري دهند.