شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : ايران بهشت دلالان و فراري‌هاي مالياتي!
سه شنبه، 9 بهمن 1397 - 15:54 کد خبر:60478
شهردارآنلاين: ايجاد محدوديت‌ها براي صدور نفت ايران باعث افزايش فشارها بر منابع بودجه‌اي شده است؛ امري كه خود باعث افزايش فشارها بر درآمدهاي مالياتي دولت براي سال بعد خواهد شد. يك اقتصاددان در اين باره معتقد است باتوجه به اينكه ايران بهشت دلالان و فراري‌هاي مالياتي شده است، بايد با استفاده از فناوري‌هاي جديد اطلاعاتي از فرارهاي مالياتي جلوگيري كرد.


شرايط خاص اقتصاد كشور و وجود تنگناهاي ارزي از سويي و از سوي ديگر تحريم‌هاي نفتي باعث شده تحقق منابع بودجه‌اي سخت‌تر از سال‌هاي گذشته باشد. در چنين شرايطي تمركز بر درآمدهاي مالياتي بيشتر از هر زمان ديگري است.

در اين بين به نظر مي‌رسد، ديگر جايي براي مماشات سازمان امور مالياتي با برخي از مؤديان مالياتي و اعطاي معافيت‌هاي مالياتي وجود نداشته باشد. در اين باره يك اقتصاددان با مقايسه نسبت ماليات و توليد ناخالص داخلي در ايران و برخي از ديگر كشورها بر افزايش اين نسبت كه در ايران هفت درصد است، تاكيد كرد.

مهدي پازوكي - كارشناس مسائل اقتصادي - در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين كه ظرفيت مالياتي كشور به صورت بالقوه بسيار بيشتر از ۱۵۳ هزار ميليارد توماني است كه در بودجه سال آينده مشخص شده است، اظهار كرد: واقعيت اين است كه بودجه جاري كشور بايد از محل درآمدهاي غيرنفتي تأمين شود. در سال ۱۳۹۸ بودجه جاري حدود ۳۲۰ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه اگر اين ميزان را از ۲۰۸ هزار ميليارد تومان درآمدهاي دولت كسر كنيم، تراز عملياتي بودجه جاري به دست مي‌آيد كه حدود ۱۱۲ هزار ميليارد تومان مي‌شود. اين مبلغ بايد از محل نفت يا ساير منابع تأمين شود. اين در حالي است كه درآمدهاي نفتي بايد براي فعاليت‌هاي عمراني يا زيرساختي مورد استفاده قرار گيرد.

حقوق‌بگيران بيشتر از همه ماليات مي‌دهند

پازوكي با تاكيد بر اين كه براي افزايش درآمدهاي مالياتي فقط دو راه داريم، اظهار كرد: يكي از اين شيوه‌ها اين است كه جلوي فرار مالياتي را بگيريم و ديگري هم اين است كه بتوانيم معافيت‌هاي مالياتي را به صفر برسانيم. در اين راستا بايد از هر كسي كه به موجب قانون درآمدي دارد، ماليات اخذ شود.

اين اقتصادان ايران را بهشت دلالان و فرار مالياتي توصيف كرد و گفت: شخصي مانند بابك زنجاني با آن همه درآمد توسط سازمان امور مالياتي به دادگاه معرفي نشد، در حالي كه علاوه بر جرايم ديگر او مرتكب فرار مالياتي هم شده است.

اين اقتصاددان در ادامه به نسبت پرداخت ماليات توسط صاحبان مشاغل و كارمندان دولتي پرداخت و گفت: صاحبان مشاغل ۱۰ هزار ميليارد تومان ماليات پرداخت مي‌كنند، در حالي كه حقوق بگيران دولتي بسيار بيشتر از اين‌ها پرداخت ماليات دارند.

الكترونيكي‌سازي خدمات، راهكاري براي جلوگيري از فرار مالياتي

پازوكي در نهايت براي حل مشكل فرار مالياتي به ايده الكترونيكي سازي خدمات كه پيش از اين هم مطرح شده بود رسيد و با بيان اين كه در حوزه مالياتي مشكلات قانوني نداريم، اظهار كرد: بايد سازماندهي وصول مالياتي را ارتقا دهيم و با استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي و اتصال دستگاه‌هاي مختلف مالي و نظارتي با دستگاه‌هاي گمركي مسير گردش پول و ورود كالا را مشخص كنيم.

او همچنين به مزاياي پيوستن به FATF براي بهبود عملكرد سيستم مالي اظهار كرد: واقعيت اين است كه بخشي از خود نظام مالي اقدام به پولشويي مي‌كند كه اگر ما در اين حوزه رصد قوي‌تري داشته باشيم، مي‌توانيم وصول ماليات را افزايش دهيم.

از مرگ مي‌توان فرار كرد، از ماليات نه!

اين اقتصادان همچنين با اشاره به اصطلاحي آمريكايي با اين عنوان كه "از مرگ مي‌توان فرار كرد اما از ماليات نه"، به مقايسه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران و برخي از ديگر كشورها پرداخت و گفت: نسبت ماليات پرداختي به توليد ناخالص داخلي در ايران هفت درصد است در حالي كه اين نسبت در تركيه ۲۰ درصد و در اسكانديناوي ۵۰ درصد است.

با توجه به اين كه درآمدهاي مالياتي در سال جاري ۱۴۲ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده بود رشد آن به ۱۱ هزار ميليارد تومان مي‌رسد. اين در شرايطي است كه عملكرد بودجه سال جاري در نيمه نخست از اين حكايت داشت كه حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان از منابع پيش‌بيني شده محقق شده بود كه نسبت به مصوب براي اين دوره محقق نشد. حدود ۱۵۳ هزار ميليارد تومان از درآمدها متعلق به درآمدهاي مالياتي است و مابقي آن تا ۵۵ هزار ميليارد تومان به ساير درآمدها اختصاص دارد.