شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : توجه ويژه منطقه 6 به ميزان رضايت شهروندان از مجموعه مديريتي و اجرايي
شنبه، 24 شهریور 1397 - 07:06 کد خبر:57252
شهردارآنلاين: شهردار منطقه 6 گفت: جهت گيري مديريت شهري در منطقه شش توجه ويژه به ميزان رضايت شهروندان از مجموعه هاي مديريتي و اجرايي است.


به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه شش، محمدرضا دهداري پور در خصوص تغييرات مديريتي در منطقه شش با توجه به سه فاكتور كارآمدي، رضايت مندي شهرو ندان و پاكدستي در انتصابات منطقه شش گفت: تغييرات مديريتي اخير بر اساس پايش اوليه ازعملكرد واحدها و پس از استعلام از رده هاي ستادي شهرداري و به دليل نياز به ارتقاء جايگاه حوزه ها در بين مناطق 22 گانه براي خدمت رساني به شهروندان و همچنين رسيدن به سطح قابل قبول تري از رضايت مندي ارباب رجوع با توجه به نظر دستگاههاي نظارتي انجام شده است.

دهداري پور تأكيد كرد: جابه جايي هاي انجام شده در ضمن اينكه در چارچوب بخشنامه شهردارتهران و با انجام استعلامات مربوطه انجام شده حوزه هايي را كه در امر خدمت رساني به شهروندان موفق تر بود اند، شامل نشده است.

شهردار منطقه 6 گفت: تغييرات مديريتي در شرايط عادي و پس از يك دوره 5 ساله مديريتي ضمن اينكه مي تواند زمينه را براي بروز و ظهور افكارو ايده هاي جديد و چرخش نخبگان فراهم كند به مثابه تزريق خون تازه اي بر پيكره سازمان خواهد بود.